Czym jest dojrzałość literacka? – Pisarz też człowiek. Cz.1

Czy da się zdefiniować człowieka, który pisze w czasach kiedy „wszyscy” piszą? „Wszyscy” jest też tylko złudzeniem bo niektórzy mają w życiu latwiej a inni trudniej. Doświadczenia życiowe kreują każdego artystę. Czym wobec tego jest dojrzały piszący , artysta?

Is it possible to define a man who writes in times when "everyone" writes? "Everyone" is also only an illusion because some people have it easier and others have a harder time. Life experiences create every artist. So what is a mature writer, an artist?

Po pierwsze to człowiek świadomy siebie i swoich słabości. Świadomy na tyle, że potrafi uczynić z nich wartość.

First of all, it is a man who is aware of himself and his weaknesses. Conscious enough to be able to make value out of them.

Każdy arysta musi jednak za coś żyć. Najgorze w tym kraju mają pisarze, nie tylko w kraju a najlepiej wydawcy. Jednak i wydawcy mają dziś pod górkę. Posiadanie książek przypomina posiadanie towaru zwłaszcza kiedy mam na myśli produkt. Sztuka to przede wszystkim akt odwagi, miłości i pasji. Niestety kiedy artyście nie płacą to musi walczyć o przerwanie tudzież pracować w różnych miejscach.

Every artist, however, has to live for something. Writers are the worst in this country, not only in the country, but preferably publishers. However, publishers have a difficult time today. Having books is like having a merchandise, especially when I mean a product. Art is primarily an act of courage, love and passion. Unfortunately, when the artist is not paid, he has to fight to stop or work in different places.
Reklamy

Dodaj komentarz