Czym jest dojrzałość literacka? – Pisarz też człowiek. Cz.1

Czym jest dojrzałość literacka? – Pisarz też człowiek. Cz.1

Czy da się zdefiniować człowieka, który pisze w czasach kiedy „wszyscy” piszą? „Wszyscy” jest też tylko złudzeniem bo niektórzy mają w życiu latwiej a inni trudniej. Doświadczenia życiowe kreują każdego artystę. Czym wobec tego jest dojrzały piszący , artysta?

Is it possible to define a man who writes in times when "everyone" writes? "Everyone" is also only an illusion because some people have it easier and others have a harder time. Life experiences create every artist. So what is a mature writer, an artist?

Po pierwsze to człowiek świadomy siebie i swoich słabości. Świadomy na tyle, że potrafi uczynić z nich wartość.

First of all, it is a man who is aware of himself and his weaknesses. Conscious enough to be able to make value out of them.

Każdy arysta musi jednak za coś żyć. Najgorze w tym kraju mają pisarze, nie tylko w kraju a najlepiej wydawcy. Jednak i wydawcy mają dziś pod górkę. Posiadanie książek przypomina posiadanie towaru zwłaszcza kiedy mam na myśli produkt. Sztuka to przede wszystkim akt odwagi, miłości i pasji. Niestety kiedy artyście nie płacą to musi walczyć o przerwanie tudzież pracować w różnych miejscach.

Every artist, however, has to live for something. Writers are the worst in this country, not only in the country, but preferably publishers. However, publishers have a difficult time today. Having books is like having a merchandise, especially when I mean a product. Art is primarily an act of courage, love and passion. Unfortunately, when the artist is not paid, he has to fight to stop or work in different places.
Share

Leave a Reply

%d bloggers like this: