Dlaczego zawsze chcemy uchodzić za mądrych wśrod głupców?- Wprowadzenie do „Kompleksu Arystotelesa”

Dlaczego zawsze chcemy uchodzić za mądrych wśrod głupców?- Wprowadzenie do „Kompleksu Arystotelesa”

Problemem naszego społeczeństwa nie jest to, że chcemy być bogaci czy kochani. Nie chce by inni ludzie postrzegali nas jako głupców. W dzisiejszym toku rozumania zastanawiamy się czy mądry jest czlowiek, który nie jest bogaty ale siedzi w książkach. Wszystkie pieniądze wydaje na czytanie. Instagram czy Facebook jest zbiorowiskiem ludzi, którzy chcą coś przekazać światu. Otaczamy się milionami mądrch i ludzi.

The problem with our society is not that we want to be rich or loved. I don't want other people to see us as fools. In today's understanding, we wonder if a man who is not rich but sits in books is wise. He spends all his money reading. Instagram or Facebook is a group of people who want to say something to the world. We surround ourselves with millions of wisdom and people.

Większość z nas chce być mądrymi chociaż jak wiadomo ruczymy się całe życie. Poeci współcześni chcą uchodzić za mąadruch czy pisarze ale mam na myśli pisarzy , którzy uprawiają literaturę a nie „pisarzy” w stylu Blanki Lipińskiej. Powieść Blanki jest na pewno doskonałym marketingiem.Świat nazywa Blankę L pisarką ja bym nazwała ją specjalistą ds.marketingu. Tu rzeczywiście można ją nagrodzić.

Most of us want to be wise, although as you know we run our lives. Contemporary poets want to be considered troublemakers or writers, but I mean writers who practice literature, not "writers" in the style of Blanka Lipińska. Blanka's novel is definitely an excellent marketing. The world calls Blanka L a writer and I would call her a marketing specialist. Here you can really reward her.

Kultura POP szuka łatwego zarabiania pieniędzy i pieniądze są dominantem w kulturze POP. To kim jesteś na INSTAGRAMIE często pokazuje, że możeszz być kimś innym w rzeczywistości. Nadal miernikiem tego czy jesteś mądry jest to czy tak cię postrzegają. Kiedy jesteś bogaty możesz być kim chcesz, możesz się szkolić i rozwijać. Nepotyzm pomaga znaleźć Ci pracę.

Zarabianie pieniędzy a mądrość. To kolejny aspekt, zwłaszcza, że w tej kwestii są ludzi głupi i mądrzy. Każdy ma inne potrzeby jednak warto przypomnieć sobie historię Norwida.

POP culture seeks easy money making and money is a dominant feature in POP culture. Who you are on INSTAGRAM often shows that you can be someone else in reality. Still the measure of whether you are wise is how they perceive you. When you are rich, you can be what you want, you can train and develop. Nepotism helps you find a job.

Czy zarabianie pieniędzy jest miarą mądrości? Oczywista wydaje się odpowiedzieć NIE. Chodząc do Liceum gdzie byłam nieco maltretowana psychicznie sugerwowano mi, że jestem głupia. Sugerowali mi to uczniowwie i nauczyciele. Przypomina się mi bardzo dobry serial „13 powodów” (Netflix) o samobójstwie jednej z uczennic. Powodem samobójstwa był gwałt między innymi. W moim przypadku miałam wszelkie możliwości by się zabić. Na szczęście miałam wsparcie bliskich i przeniosłam się do innej szkoły.

Is earning money a measure of wisdom? The obvious answer seems to be NO. When I went to high school where I was a bit mentally abused, it was suggested that I was stupid. It was suggested by my students and teachers. I am reminded of a very good series "13 Reasons" (Netflix) about the suicide of one of the students. The reason for the suicide was rape, among other things. In my case, I had every opportunity to kill myself. Fortunately, I had the support of my relatives and moved to another school

Aby udowodnić wszystkim, że się mylili zdałam maturę i skończyłam studia. czy rzeczywiście mój pogląd nie był mylący? Dla wielu ludzi nadal będę głupia niezależnie od tego co skończę itd. Dla wielu miernikiem jest zarabianie pieniędzy.

Tutaj zapraszam do „Kompleksu Arystotelesa”- Ten kompleks ma każdy. Większość uważa się za lepszych od innych a internetowe społeczeństwo daje ku temu możliwości.

Czy Ty wolisz uchodzić za mądrego, bogatego czy tego i takiego?

Jeśli jesteś lepszy od innych to od kogo?

Share

Leave a Reply

%d bloggers like this: